Get Adobe Flash player


عنوان مطلب : اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دکتری 1394

تاريخ انتشار مطلب : 2015-08-19 23:10:40اطلاعيۀ ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دورۀ دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394

و پذیرفته‌شدگان نهایی دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه رازی

 

 بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليۀ‌ پذیرفته‌شدگان در آزمون‌ ورودي‌ دورۀ دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394 و پذیرفته‌شدگان نهایی دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه رازی مي‌رساند لازم است هم به صورت غیر حضوری و هم به صورت حضوری به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

 

الف – ثبت نام غیر حضوری

 

پذیرفته‌شدگان باید از تاریخ 94/6/10 لغایت 94/6/14 با ورود به سایت  http://edu.razi.ac.ir/  و بااستفاده از راهنمای سیستم نسبت به ثبت نام اولیه و درج اطلاعات و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

 

ب - ثبت‌نام حضوری: 

مراجعۀ حضوری دانشجویان و تحویل مدارک مورد نیاز از تاریخ 15 لغایت 18 شهریور و بر اساس حرف نخست نام خانوادگی پذیرفته‌شدگان (به ترتیب ذیل) خواهد بود:

یکشنبه 94/6/15: الف - ح

دوشنبه 94/6/16: خ - ش

سه‌شنبه 94/6/17: ص – ق

چهارشنبه 94/6/18: ک - ی

 

ساعت مراجعه:

صبح‌ها: 8/30 الی 13

عصرها: 14 الی 16

 

محلّ مراجعه: کرمانشاه،باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، طبقۀ فوقانی کتابخانۀ مرکزی، سایت اینترنت دانشگاه.

 

تذکّر: عدم مراجعه در روز تعیین شده، به منزلۀ انصراف قطعی از ادامۀ تحصیل تلقّی خواهد شد.

 

ج - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ کاردانی،كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تأييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدّل‌ دوره‌هاي‌ کاردانی،كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائۀ‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تأييد شده‌ توسط دانشگاه يا مؤسسۀ‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد مؤسسۀ محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به مؤسسۀ محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 16/9/1393 لغايت 23/9/1393) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ 31/6/94 فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدّل كلّ واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/93 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/93) توسّط مؤسسۀ آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دورۀ كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحۀ 37 دفترچه راهنماي ثبت‌نام) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- سه‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائۀ مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفۀ آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحۀ 3 دفترچۀ‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخّصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

1-5- داوطلباني كه با استفاده از سهميۀ رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامۀ رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجّه‌ به‌ مادۀ‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانۀ‌ آن‌ در آيين‌نامۀ‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامۀ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميۀ‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2-5 داوطلباني كه با استفاده از سهميۀ ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائۀ تأييديۀ سهميۀ قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.

3-5- ارائۀ معرفي‌نامۀ رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژۀ مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد. 

 

 

 

6-ارائۀ نمرۀ قبولی آزمون زبان برابر با مصوبات دانشگاه

1-6 درصورت فقدان نمرۀ زبان در زمان ثبت نام، دانشجو موظف است با تکمیل فرم تعهدنامه، متعهد شود تا قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم نمرۀ قبولی آزمون زبان را به تحصیلات تکمیلی ارائه دهد.

د - تذكرات‌ مهم

حضور شخص پذيرفته‌شده، براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌ اعلام شده و با ارائۀ مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ تعيين‌شده براي ثبت‌نام به منزلۀ انصراف از ادامه تحصيل تلقّي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌شده،‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحلۀ مصاحبه اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه در غير اين صورت، ضمن «كأن‌لم‌يكن» تلقّي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليۀ دانشگاه‌ها و مؤسسات پذيرندۀ دانشجو در آزمون ‌ ورودي‌ دورۀ دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394 ابلاغ گرديده است تا از ثبت‌نام پذيرفته‌شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سؤالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي به هر طريق ديگري غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

4 ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/94 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كأن‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

 

5 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كأن‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

 

6- دانشجویان گرامی قبل از تحویل مدارک تحصیلی خود در زمان ثبت نام به دانشگاه به تعداد مورد نیاز خود کپی برابر اصل از مدارک تحصیلی خود تهیه و در نزد خود نگهداری نمایند؛ زیرا پس از ثبت نام از تحویل مدارک ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

7- ضروری است پذیرفته‌شدگان، قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری، نشانی دقیق پستی و کد پستی دانشگاه محل تحصیل قبلی خود را تهیه نمایند تا نسبت به درخواست تأییدیۀ تحصیلی اقدام گردد.

 

8- دانشگاه رازی تعهّدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان متأهّل ندارد.

 

9- به دانشجویان پذیرفته‌شده در قالب دورۀ پردیس خودگردان دانشگاه رازی، وام تعلّق نمی‌گیرد.

 

10-لازم است پذیرفته‌شدگان دورۀ پردیس مبلغ 60/000/000 ریال از طریق پرداخت الکترونیکی شهریه(از مسیر منو- کاربر شهریه– پرداخت الکترونیکی شهریه )به عنوان  شهریۀ علی الحساب واریز نمایند.

لازم به ذکر است دانشجو باید دارای دو عدد کارت اعتباری بانکی عضو شتاب باشد و رمز دوم و کد اعتبار سنجی (cvv)کارت‌ها را از خودپرداز بانک مربوطه، گرفته باشد.